Băn khoăn về khái niệm tổ chức kinh tế có sở hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài