Nhân vụ công ty của “Shark Liên” bị kiện, bàn vài chuyện về M&A