Dự thảo thông tư góp vốn, mua cổ phần: thừa mà thiếu