Góp vốn, mua cổ phần: phải đăng ký hay quyền luật định?