Là người Việt, tôi sợ lắm nếu chúng ta có một cộng đồng thất bại!