Tỷ lệ biểu quyết mới trong công ty TNHH: cách hiểu nào đúng?