Ủy quyền vô thời hạn, không hủy ngang là như thế nào?