Tội cố ý làm trái và sự lỗi thời của một điều luật